THE EUROPEAN CW ASSOCIATION

Om ormar och stegar (stegspel)

PDF

Om ormar och stegar (stegspel)

Det här är en ny aktivitet i EuCW:s kalender för 2014 som startar 1 april 2014 och avslutas 31 mars 2015. Syftet med denna aktivitet är att stimulera användningen av telegrafi på amatör-radiobanden och framför allt att sporra deltagarna att etablera kontakter med andra motstationer fördelat jämnt över hela Europa. Poäng kan intjänas genom att deltagarna loggar sina kontakter utifrån locatorrutor.
Ett diplom kommer att tilldelas varje deltagare som uppnår minst sex poäng i stegspelet och ett tillägg kommer att läggas till diplomet för de som är aktiva var omgång. Namnen på de deltagare som har erhållit första, andra, och tredje plats, kommer att publiceras den första juni 2015 som en del av en lista över alla deltagare och deras poäng.
Observera att det är en aktivitet och inte en tävling (contest)! Vi vill rekommendera deltagarna att ha avslappnade kontakter som tar minst fem minuter att genomföra. Aktiviteten är för både erfarna och nya radioamatörer, så ibland kan din telegrafitakt behöva anpassas till motstationens.

Hur spelet fungerar

Aktiviteten bygger på det välkända brädspelet ormar och stegar. Det är ett klassiskt tärningsspel med en spelplan som oftast har 100 i ordningsföljd numrerade rutor i tio rader. Syftet med spelet är att med tärningskast flytta en spelpjäs från första rutan till den sista och använda stegarna som genvägar. Om spelaren kommer till en ruta med ett ormhuvud måste denne glida ned till rutan med ormens svans. Den spelare som först kommer till ruta nummer 100 har vunnit.
I vår version av spelet består spelplanen av en karta över den Europeiska kontinenten och de enskilda rutorna är lokatorrutorna på kartan (se avsnitt "Europeiska länder och lokatorrutor"). Stegspelet härleds från den totala samlingen av kontakter för en fullständig aktivitetsomgång, som ytterligare förklaras nedan (se avsnittet aktivitetsledaren).
Kontakter kan ske på alla band från 160m till 2m (60m och 4m undantagna), vi följer alltid IARU Region 1:s bandplan, gällande vid tidpunkten för kontakten. Kontakterna måste vara på telegrafi och får inte ske via relästationer och satelliter. Varje station kan kontaktas och loggas endast en gång var dag och band. En kvalificerande kontakt måste ske station till station. Är man flera i ett nät (s.k. ring-QSO), måste en enskild station till station QSO utanför nätet ske för att kvalificera sig för denna aktivitet.

Aktivitetsledare

EuCW utser en aktivitetsledare som övervakar stegspelet från april 2014 fram till avslutningen i mars 2015 och tillkännager resultatet i juni 2015. Beslut som fattas av aktivitetsledaren betraktas som slutlig och kan inte överklagas. Alla beslut som fattas av aktivitetsledaren i ett enskilt fall kommer att tillämpas för varje deltagande i aktiviteten.
Loggar får lämnas i slutet av en aktivitetsomgång. Aktivitetledaren kommer att granska loggarna under fjorton (14) dagar efter aktivitetsomgången. Aktivitetledaren kommer att säkerställa att alla loggar överensstämmer med reglerna och att deltagande sker i en anda av god trafikkultur och amatörradio allmänt.

Nominering av rutor

Aktivitetsledaren kommer att identifiera vilka fyra (4) aktiva rutor som har den f.n. lägsta registrerade aktiviteten från mottagna loggar för den aktuella omgången. Dessa rutor kommer att utses som stegar eller stegrutor. Om det finns mer än fyra lågaktiva rutor knutna till varandra, blir de alla stegrutor för den omgången.
Aktivitetsledaren kommer också att identifiera ormar på ett liknande sätt. De tre (3) f.n. mest aktiva rutorna kommer att utses till ormar eller ormrutor. Om mer än tre (3) rutor uppstår i någon kombination, då kombineras de alla för att skapa tre grupper av ormrutor.
En ruta kan endast bli en orm en gång var tredje månad, dvs. när en ruta är en orm, kan den åter inte bli en orm under de efterföljande två månaderna. En annan ruta kommer då att utses som orm. En aktiv lokatorruta som varken är en stege eller en orm, kallas en normal locatorruta, eller bara normala rutor.

Poängräkning

Den som hävdar en kontakt i en stegruta kommer att få klättra på stegen och tilldelas tjugofem (25) poäng för den första stegrutan, och fem (5) ytterligare poäng för den andra och tredje, vari de tre rutorna måste vara olika. Endast upp till tre (3) unika stegrutor får räknas per omgång av aktivitet. De som hamnar på en orm genom att hävda en kontakt i den rutan kommer att glida ner längs ormen; Den högsta nivån av femton (15) poäng, nästa av tio (10) poäng, den lägsta av fem (5) poäng, vari den högsta nivån avser torget med högsta aktivitet.
Under en aktivitetsomgång, kan endast en orm (den högst rankade) bita, och endast omedelbart innan man klättrar en stege. Ormen kan inte bita om en stege redan har klättrats under den aktuella omgången. För de första femton (15) normala rutorna ges fem (5) poäng för varje tre (3) unika rutor Antalet kontakter i någon av rutorna är irrelevant.

Resultat

Resultatet för en aktivitetsomgång av kommer att tillkännages på eller före den sista dagen i den kalendermånad som följer efter föregående aktivitetsomgång. Resultaten som presenteras varje månad kommer att omfatta en förteckning över anropssignaler för alla deltagare, skatt och lätt lokatorrutor med sina tillhörande poäng, samt anropssignaler på deltagare som hamnat på en skatt och/eller en lätt lokator. Utifrån dessa resultat, kan deltagarna själva räkna sina insamlade poäng hittills.
Mellanliggande översikter av poäng som samlas in kommer att publiceras tre gånger, som anges nedan för integritetskontrolländamål. En sista översikt över poäng samlas in kommer endast att tillkännages den 1 juni 2015. mellanliggande och den slutliga översikten listad som anropssignaler i stigande alfabetisk ordning.
Månad (omgång)    sista dag för logg    resultat klar      översikt publicerad
April 2014      7 maj 2014        31 Maj 2014
Maj 2014       7 juni 2014       30 juni 2014
Juni 2014       7 juli 2014       31 juli 2014       1 september 2014
Juli 2014       7 augusti 2014      31 augusti 2104
Augusti 2014     7 september 2014     30 September 2014
September 2014    7 oktober 2014      31 oktober 2014     1 december 2014
Oktober 2014     7 november 2014     30 november 2014
November 2014     7 december 2014     31 december 2104
December 2014     7 januari 2015      31 januari 2015     1 mars 2015
Januari 2015     7 februari 2015     28 februari 2015
Februari 2015     7 mars 2015       31 Mars 2015
Mars 2015       7 april 2015       30 april 2015      1 juni 2015

Europeiska länder och lokatorrutor

Kontakter med stationer i Europeiska länder räknas för denna aktivitet. Denna definition omfattar landbaserade fasta, portabla, landmobila stationer och stationer ombord båtar och fartyg i sjöar och vattenvägar samt kustnära vatten i ett europeiskt land. Detta utesluter s.k. Marin Mobilt (/ MM) på internationellt vatten. En lista över länder som betraktas som Europeiska för denna aktivitet kan hittas i appendix nedan.
Definitionen av ett europeiskt land kommer att fastställas av aktivitetsledaren på den första dagen i varje kalendermånad och inga uppdateringar i listan över kvalificerade länder kommer att ske förrän den första dagen i nästa kvalificerande kalendermånad. För varje enskilt deltagande till stegspelet anses aktivitetsledarens beslut om definitionen av ett europeiskt land vara definitiv. Detta beslut kommer att gälla alla loggar för denna kalendermånad.
Europa är uppdelat i 1° x 2° kvadrater enligt Maidenhead Lokatorsystemet, även känd som lokatorrutor eller IARU lokatorrutor eller enkelt uttryckt rutor. Dessa 1° x 2° rutor representeras av fyra tecken, två bokstäver och två siffror (t.ex. JN58 för München området). Det finns många bra artiklar på internet med information om Maidenhead lokatorrutor för den som vill veta mer och även för att identifiera vilka europeiska länder som finns.

Rekommenderade frekvenser

Rekommenderade områden är de övre 10 kHz av CW-delen av alla band från 160m till 2m, 60m och 4m uteslutna. Dessa 10kHz segment har valts, eftersom de ligger utanför de rekommenderade segmenten för tävlingar. Men självklart kan hela CW-bandet användas, de rekommenderade områdena är inte bindande. Följande lista kan därför ses som en indikation:
160 m: 1.828  - 1.838 MHz  (1.836 MHz: QRP aktivitetscenter)
 80 m: 3.570  - 3.580 MHz
 40 m: 7.030  - 7.040 MHz  (7.030 MHz: QRP aktivitetscenter)
 30 m: 10.130  - 10.140 MHz
 20 m: 14.060  - 14.070 MHz  (14.060 MHz: QRP aktivitetscenter)
 17 m: 18.085  - 18.095 MHz  (18.086 MHz: QRP aktivitetscenter)
 15 m: 21.060  - 21.070 MHz  (21.060 MHz: QRP aktivitetscenter)
 12 m: 24.905  - 24.915 MHz  (24.906 MHz: QRP aktivitetscenter)
 10 m: 28.060  - 28.070 MHz  (28.060 MHz: QRP aktivitetscenter)
 6 m: 50.090  - 50.100 MHz
 2 m: 144.100 -144.110 MHz
Obs: QRP frekvenserna skall undvikas av icke-QRP operatörer

Kontaktens genomförande

En kvalificerande kontakt ska åtminstone omfatta utbyte av viss information, d.v.s. varje station ska minst utväxla följande:
Anropssignaler för båda stationerna
Namn
QTH: Ortnamn eller lokatorruta som fyra tecken; portabla stationer bör
    helst ange aktuell lokatorruta
RST Signalrapport
Aktivitetsledaren bör ha fått loggarna via e-post (SL(at)eucw.org) före den åttonde dagen i den månad som följer föregående aktivitetsomgång. För sent inkomna loggar kommer att uteslutas, se även tabellen ovan. Logg får lämnas för varje aktivitetsperiod. Det finns tolv (12) aktivitetsomgångar, var och en motsvarar en kalendermånad, som börjar den första dagen i kalendermånaden och slutar den sista dagen i den månaden. Alla tider skall vara Universal Time Coordinated (UTC).
Varje logg måste innehålla följande information:
Aktivitetomgång (dvs kalendermånad)
Anropssignal som används
Operatörens namn och e-postadress
Totala antalet kontakter gjorda (för integritetskontrolländamål)
Loggpost för varje enskild kontakt
Vari varje loggpost skall innehålla:
Datum och tid, start- och sluttider bör helst inkluderas
Frekvensband
Anropssignal på motstation
Signalrapport sänt och mottaget (RST)
Motstationens namn
Motstationens QTH (ortnamn) eller lokatorruta två bokstäver och två siffror
(XXnn)
Loggen kan innehålla "allmänna kommentarer", och varje loggpost kan innehålla ev klubbmedlemskap för motstationen.
Loggar måste lämnas i elektronisk form, endast ADIF formatet godtas. Kontrollera gärna din logg innan du skickar in den så att all information som krävs verkligen finns i filen. Är loggen ofullständig accepteras den inte om den inte kan kompletteras med en rimlig insats. Loggar i ADIF format kan ordnas med hjälp av FISTS loggkonverterare som har anpassats för detta ändamål, och som kan laddas ner gratis från FISTS webbplats: http://fists.co.uk/members/membersflc.html Detta verktyg, skrivs och underhålls av G3ZOD och genererar högkvalitativa ADIF loggar, och är det rekommenderade verktyget för att delta i denna aktivitet.

Tillägg

Europeiska länder baserat på och sorterad efter ARRL:s DXCC-lista med prefix inom parentes. (Källa: ARRL DXCC lista, januari 2013). Europeiska länder som tillhör den Europiska kontinenten inkluderar alla suveräna stater som erkänns av FN och omfattar också varje land som är medlem av Europeiska Unionen.
005: Ålands (OHØ)                 233: Gibraltar (ZB2)
007: Albanien (ZA)                236: Grekland (SV-SZ)
015: As. Ryssland (UA-UI8, 9, Ø; RA-RZ)      239: Ungern (HA, HG)
021: Balearerna (EA6-EH6)             242: Island (TF)
027: Vitryssland (EU-EW)             245: Irland (EI-EJ)
029: Kanarieöarna (EA8-EH8)            246: Sov. Mil. Order of Malta (1A)
032: Ceuta & Melilla (EA9-EH9)          248: Italien (I)
040: Kreta (SV9, J49)               251: Liechtenstein (HB0)
045: Dodekanese (SV5, J45)            254: Luxemburg (LX)
052: Estland (ES)                 256: Madeira (CT3)
054: Eur. Ryssland (UA-UI1-7, RA-RZ)       257: Malta (9H)
061: Franz Josef Land (R1/F)           259: Svalbard (JW)
106: Guernsey (GU, GP, MU, 2U)          260: Monaco (3A)
114: Isle of Man (GD, GT, MD, 2D)         263: Nederländerna (PA-PI)
117: ITU HQ (4U_ITU)               265: Nordirland (GI, GN, MI, 2I)
118: Jan Mayen (JX)                266: Norge (LA-LN)
122: Jersey (GJ, GH, MJ, 2J)           269: Polen (SN-SR)
126: Kaliningrad Oblast (UA2, RA2)        272: Portugal (CT)
145: Lettland (YL)                275: Rumänien (YO-YR)
146: Litauen (LY)                 278: San Marino (T7)
149: Azorerna (CU)                279: Skottland (GM, GS, MM, 2M)
167: Market Reef (OJØ)              281: Spanien (EA-EH)
179: Moldavien (ER)                283: UK Sov. Base Areas on Cyprus (ZC4)
180: Mount Athos (SV/A)              284: Sverige (SA-SM, 7S-8S)
203: Andorra (C3)                 287: Schweiz (HB)
206: Österrike (OE)                288: Ukraina (UR-UZ)
209: Belgien (ON-OT)               294: Wales (GW, GC, MW, 2W)
212: Bulgarien (LZ)                295: Vatikanen (HV)
214: Korsika (TK)                 296: Serbien (YT-YU)
215: Cypern (5B, C4, P3)             390: Turkiet (TA-TC)
221: Danmark (OU-OW, OZ)             497: Kroatien (9A)
222: Färöarna (OY)                499: Slovenien (S5)
223: England (G, GX, M, 2E)            501: Bosnien-Hercegovina (E7)
224: Finland (OF-OI)               502: Makedonien (Z3)
225: Sardinien (IS0, IM0)             503: Tjeckien (OK-OL)
227: Frankrike (F)                504: Slovakien (OM)
230: Tyskland (DA-DR)               514: Montenegro (4O)
Translation February 2014 of rules for Snake and Ladders in Swedish de SM5KRI Chris SCAG ECM Privacy Policy Privacy Policy