THE EUROPEAN CW ASSOCIATION

EuCW Activiteit “Snakes and Ladders”

Versie 2: 04-12/2015

PDF

Doel

Doel van deze activiteit is te proberen zoveel mogelijk punten te verzamelen, daardoor dat men zoveel mogelijk "Maidenhead locators" probeert te werken, geholpen of gehinderd door respektievelijk ladders en slangen. Een square slechts één keer gewerkt door één enkele deelnemer wordt ladder waarvoor een bonus wordt gegeven. Een square vaak gewerkt door één of meerdere deelnemers, kan slang locator worden waarvoor strafpunten worden gegeven. Voorwaarden: QSOs moeten vijf minuten duren en stations zijn Europese stations. QRS indien nodig, deze activiteit moet voor iedereen toegankelijk zijn. Er zijn negen periodes van elk een maand, van 1 april tot en met 31 december 2015.

Te werken stations

Te contacteren stations zijn alle stations in Europa (voor de geldende definitie van Europa, zie het aanhangsel. Uitgezonderd zijn stations die opereren vanuit internationale wateren (/MM).

Frequenties

Contacten dienen te worden gemaakt in de gereserveerde CW secties van de amateurbanden, van 160m tot 2m (6m en 4m uitgezonderd). Ten behoeve van S&L, zijn deze gereserveerde secties opgedeeld in een "laag" en "hoog" deel, waarbij het hoge deel wordt gevormd door hoogste 10kHz van de gereserveerde CW sectie, en wel als volgt:

Voor locatoren gewerkt in het hoge deel, zullen dubbele punten worden toegekend, ten einde het gebruik van deze delen van de band te stimuleren. QRP roepfrequenties dienen te worden gemeden door niet-QRP operatoren. Ook 144.100MHz dient te worden gemeden, dit is de "Random Meteor Scatter" frequentie. Contacten moeten in CW en punt-punt zijn. Contacten via repeaters en satellieten, alsook QSOs in een netwerk, zijn uitgezonderd.

Ladder, normale en slang locatoren (squares)

Alle logs die in een maand zijn ontvangen, zullen door de activiteiten manager tot een maandelijks "master log" worden samengevoegd. Locatoren die slechts één keer in dit master log voorkomen, zijn de ladder locatoren. Locatoren die meer dan 5 keer in het master log staan, zijn de kandidaat slang locatoren. Voor elke 10 kandidaat slang locatoren, wordt één slang locator uit de kandidaat slang locatoren gekozen met behulp van een random functie. Normale locatoren zijn de locatoren die noch ladder, noch slang locator geworden zijn.

Punten

De score per deelnemer wordt bepaald door de locatoren gewerkt per deelnemer te vergelijken met de ladder, normale en slang locatoren. Deze taak wordt uitgevoerd door de activiteitenmanager m.b.v. software. Voor elke ladder locator zullen 4 punten worden toegekend. Voor elke normale locator zullen 2 punt worden toegekend. Voor elke slang locator zullen 4 strafpunten worden toegekend. Een deelnemer kan niet meer slangen dan ladders hebben (negatieve scores zijn hiermee uitgesloten).

In de hoge delen van de toegewezen CW band-secties, zullen de punten worden toegekend voor normale en slang locatoren worden verdubbeld. De strafpunten voor een slang locator zullen daarentegen niet worden verdubbeld. Bij een score hoger dan 100 punten, zullen punten (niet de strafpunten) nog maar voor de helft worden aangerekend.

Indien een normale locator is gewerkt in zowel het hoge als het lage deel, zullen alleen punten worden toegekend voor het hoge deel.

Log eisen

Elektronische logs mogen worden ingediend voor elke periode van activiteit. Logs in “.adi” formaat moeten door de activiteiten manager ontvangen zijn via email (SL(at)eucw.org) voor de achste dag van de maand die volgt op de periode van activiteit die wordt geregistreerd. Te laat ingediende logs mogen worden geweigerd.

Bij het indienen van het log, dient het volgende te worden vermeld:

  1. periode van activiteit
  2. het gebruikte roepteken
  3. naam en email van de operator

Logs die één van bovenstaande niet bevatten, zullen worden geweigerd.

Alle QSO in het .adi log moeten bevatten:

  1. datum en zowel on en off tijden in UTC Indien geen Off datum gegeven is, wordt aangenomen dat deze gelijk is aan de On datum. De duur van elk QSO zal worden berekend aan de hand van On en Off tijden, alsook On en Off datum indien nodig. Elk QSO korter dan vijf minuten wordt ongeldig verklaard. De berekening berust op uren en minuten, seconden worden genegeerd. Beslissend voor de maand waarin een QSO dient te worden geregistreerd is de On datum.
  2. frequentie in MHz Alleen QSOs in de toegewezen CW band-secties zijn toegestaan. QSOs met een frequentie, indien gespecificeerd, buiten deze secties, zijn ongeldig.
  3. roep-teken van het gecontacteerde station Is het roepteken niet gegeven, wordt het QSO ongeldig verklaard.
  4. signaal raport ontvangen en verzonden Indien één van beide ontbreekt, wordt het QSO ongeldig verklaard.
  5. operator's naam van het gecontacteerde station Indien de naam ontbreekt, wordt het QSO ongeldig verklaard.
  6. Mode Mode moet “CW” zijn, anders wordt het QSO ongeldig verklaard.
  7. QTH en "Maidenhead 1o x 2o locator referentie", vier of zes karakters

Ze zullen worden vergeleken met een lijst met locatoren die Europa beslaat (Europa als gedefinieerd in het appendix). Wordt een QSO geregistreerd met een locator die niet in de lijst staat, moet de activiteiten manager het QSO manueel controleren. Indien nodig, wordt de lijst aangevuld. Anders wordt het QSO ongeldig verklaard.

Het is aanbevolen dat essentiele informatie wordt uitgewisseld tijdens het QSO. Missende informatie dient te worden aangevuld door de deelnemer. Worden QSOs geweigerd of ongeldig verklaard, wordt de deelnemer hiervan op de hoogte gesteld. Logs moeten worden ingediend in elektronisch formaat. Alleen logs in overeenstemming met de ADIF specificatie zullen worden geaccepteerd, ten einde automatische verwerking mogelijk te maken. Andere formaten worden geweigerd.

Logs zullen elektronisch worden verwerkt, en wel binnen één week. De resultaten voor een periode van activiteit zullen uiterlijk de 14de van de maand bekend worden gemaakt, volgend op de geregistreerde periode van activiteit.

Onderscheiding

Elke deelnemer die minstens 6 logs indient, ontvangt een certificaat. Het certificaat wordt voorzien van een speciale ondertekening indien voor elke periode een log werd ingediend. Roep-tekens van deelnemers met 1ste, 2de of 3de onderscheiding, worden bekend gemaakt na afloop van de activiteit, maar voor 1 Februari 2016.

Opmerkingen

Over beslissingen genomen door de activiteiten manager kan niet worden gecorrespondeerd.

Privacy Policy Privacy Policy