THE EUROPEAN CW ASSOCIATION

Activiteit SLANGEN EN LADDERS

PDF

Over EuCW "Snakes and Ladders"

Snakes and Ladders" is een nieuwe activiteit van de EuCW, die in 2014 wordt geïntroduceerd en werd bedacht door de EuCW voorzitter Chris, G5VZ. De activiteit begint op 1 April 2014 en duurt tot 31 maart 2015. Het doel is het promoten en stimuleren van het gebruik van Morse (CW) op de daarvoor gereserveerde delen van de radioamateur banden, met collega-radioamateurs over heel Europa. Deelnemers kunnen punten verdienen gebaseerd op de zgn. "Locator squares", het aantal punten is daarbij een maat voor hoe goed een deelnemer zijn activiteiten over Europa heeft verspreid.

Een certificaat zal worden uitgereikt aan iedere deelnemer die minstens 6 of meer logs heeft ingediend, elk log beslaat daarbij een periode van een maand (hierover later meer). Een speciale "blijk van waardering" zal daarbij worden verleend aan iedere deelnemer die aan elk van de twaalf periodes heeft deelgenomen. Roeptekens van deelnemers die een eerste onderscheiding, een tweede of een derde onderscheiding hebben verdiend, zullen uiterlijk op 1 juni 2015 worden gepubliceerd, samen met een lijst van alle deelnemers en hun behaalde punten.

Het wordt benadrukt dat dit een activiteit is en geen contest. Deelnemers worden aangemoedigd op ontspannen wijze hun QSOs te voeren, die bij voorkeur minimaal 5 minuten duren. De activiteit dient voor iedereen toegankelijk te zijn, dus zowel voor ervaren alsook nieuwe Morse operatoren. Indien nodig, dient het snellere station zijn snelheid aan te passen aan die van het langzamere (QRS).

 

Hoe gaat het in zijn werk?

Deze activiteit is gebaseerd op het in de Angelsaksische wereld bekende bordspel "Snakes and Ladders" (NL: slangen en ladders). Het is een klassiek bordspel, dat zijn oorsprong vind in het oude India. Het bord is daarbij opgedeeld in 100 vakken. Het doel van het spel is het speelstuk met behulp van het gooien van een dobbelsteen, te verplaatsen van de start (vak rechtsonder) naar de finish (vak linksboven), geholpen of gehinderd door ladders en slangen. Een ladder helpt een speler sneller naar de finish, doordat de speler de ladder mag opklimmen en daarmee een aantal vakken over kan slaan. Een slang zorgt er juist voor dat een speler terug glijdt over de slang in de richting van de start. Het lijkt een beetje op het Nederlandse Ganzenbord, waarbij de gans op zijn weg naar de finish pech maar ook geluk kan hebben.

In onze versie van het spel bestaat het bord uit de kaart van Europa, en de vakken worden gevormd door de zogenaamde Locator Squares op de Europese kaart (zie hoofdstuk "Europese landen en Locator Squares"). De ladders en slangen worden afgeleid van de set van alle QSOs (van alle deelnemers tezamen) voor een periode van activiteit (dus een maand). Dit wordt beneden verder uitgelegd (zie hoofdstuk "de activiteiten manager").

Contacten kunnen worden gemaakt op elke band van 160 meter tot 2 meter (met uitzondering van 60 meter en 4 meter), maar altijd in overeenstemming met de bestemmingen van de IARU bandplannen voor regio 1. Contacten dienen te worden gemaakt in Morse (CW) en in punt-punt modus, verbindingen via versterkers (repeaters) en satellieten zijn echter toegestaan.

Elk station kan slechts eenmaal per band per dag worden gecontacteerd en in het log worden opgenomen. Een gekwalificeerd contact wordt gemaakt van station tot station. In een netwerk met meerdere stations dient een individueel contact buiten het netwerk om, te hebben plaatsgevonden of te worden georganiseerd.

 

De activiteiten manager.

EuCW wijst een enkele activiteiten manager aan, die de "Snakes and Ladders" activiteit zal beheren van het begin in april tot het einde in maart 2015, en de aankondiging van de resultaten in juni 2015.

Beslissingen genomen door de activiteiten manager zijn niet herroepbaar en correspondentie over dispuut zal niet worden aangegaan. In individuele gevallen genomen beslissingen zullen gelijkwaardig worden toegepast voor alle deelnemers en/of resultaten.

Logs kunnen worden ingediend aan het eind van een activiteitsperiode. De activiteiten manager zal de resultaten bevestigen, binnen 14 dagen volgend op het eind van de activiteitsperiode. De activiteiten manager zorgt ervoor dat alle logs conform het vereiste formaat zijn en dat contacten hebben plaatsgevonden in de zin van de activiteit en amateur radio in het algemeen.

 

Benoeming van ladders en slangen

De activiteiten manager bepaalt de vier (4) Locator Squares met de laagste activiteit voor de betreffende activiteitsperiode, op basis van alle QSO die in de betreffende activiteitenperiode hebben plaatsgevonden. Deze Locator Squares worden tot "ladders" vernoemd. Indien een dergelijke bepaling niet eenduidig kan plaatsvinden (bijv. er zijn meer dan 4 Locator Squares met het gelijke, laagste aantal QSOs), dan worden alle in aanmerking komende Locator Squares tot ladder vernoemd.

De activiteiten manager bepaalt op vergelijkbare manier de Locator Squares met de hoogste activiteit, deze Locator Squares worden tot "slangen" vernoemd. Ook hier geldt dat indien de bepaling niet eenduidig kan plaatsvinden (bijv. er zijn meer dan 3 Locator Squares met het gelijke, hoogste aantal QSOs), dan worden alle in aanmerking komende Locator Squares tot slang vernoemd.

Een Locator Square kan maar 1 keer per drie maanden slang worden.

Alle andere actieve Locator Squares die en geen ladder, en geen slang geworden zijn, worden "normale" Locator Squares genoemd.

 

Scores.

Iedereen die een contact heeft gehad met een ladder "Locator Square", krijgt 25 punten voor een eerste ladder, en 5 punten extra voor de tweede en voor de derde ladder, waarbij de ladders verschillend moeten zijn. Per activiteitsperiode worden slechts punten voor tot drie ladders verleend.

Iedereen die een contact heeft gehad met een slang "Locator Square", glijdt de slang af naar beneden: het hoogste niveau met 15 punten, het volgende met 10, het laagste niveau met 5 punten, waarbij het hoogste niveau gerelateerd is aan het Locator Square met de meeste activiteit. Worden meerdere slangen geraakt, dan telt alleen de slang met het meeste aantal punten. Een slang telt niet indien een deelnemer in dezelfde activiteitenperiode een ladder beklommen wordt. Bovendien telt een slang alleen indien in de voorgaande, actieve periode een ladder beklommen werd.

Voor de eerste vijftien (15) normale "Locator Squares", worden vijf (5) punten gegeven voor elke drie unieke normale "Locator Squares".

Het aantal contacten per Locator Square is niet relevant.

 

Resultaten

De resultaten voor een activiteitsperiode zullen bekend worden gemaakt op of voor de laatste kalenderdag volgend op de activiteitenperiode. De resultaten omvatten een opsomming van de roeptekens van de deelnemers, de "Locator Squares" die slang of ladder geworden zijn en het aantal punten voor deze squares, alsook de roeptekens van de deelnemers die een ladder of een slang getroffen hebben. Met behulp van deze informatie kunnen deelnemers zelf hun score bepalen. Tussenstanden zullen drie keer worden gepubliceerd, nm. elke drie maanden. De eindresultaten zullen op 1 juni 2015 bekend worden gemaakt.

 

Europese landen en "Locator Squares"

Onder contacten met Europese stations wordt verstaan contacten met vaste, draagbare (/p) en mobile stations (/m), alsook stations bedreven vanaf meren en binnenlandse waterwegen. Uitgesloten zijn maritiem mobiele (/mm) stations in internationale wateren. Een lijst met Europese landen, DXCC-codes en prefixen vind men in het aanhangsel van de Engelse versie.

De "Locator Squares", "Locator Grid Squares" of eenvoudig "Grid Squares" vormen het spelbord met de vakken op de Europese kaart. Deze "Grid Squares" worden vertegenwoordigt door het "Maidenhead Locator System", ook bekend als IARU Locator Squares.

Deze Squares, 1° bij 2° groot, en worden weergegeven als een referentie bestaande uit vier karakters, twee letters en twee cijfers (bijvoorbeeld JN58 voor het gebied bij München).

 

Frequenties

De aanbevolen frequenties voor deze activiteit zijn de laatste 10KHz van ieder toegewezen CW-gedeelte van alle banden tussen 160 meter en 2 meter (60 meter en 4 meter uitgezonderd). Deze gebieden zijn gekozen omdat ze buiten de aanbevolen gebieden voor contests liggen. Maar uiteraard kan de gehele CW-band worden gebruikt voor het maken van contacten, de aanbevolen gebieden zijn niet bindend. Het volgende is daarom bedoeld als aanbeveling:

160m: 1.828 - 1.838 MHz (1.836MHz: QRP activiteitscentrum)
80m: 3.570 - 3.580 MHz
40m: 7.030 - 7.040 MHz (7.030MHz: QRP activiteitscentrum)
30m: 10.130 - 10.140 MHz
20m: 14.060 - 14.070 MHz (14.060 MHz: QRP activiteitscentrum)
17m: 18.085 - 18.095 MHz (18.086 MHz: QRP activiteitscentrum)
15m: 21.060 - 21.070 MHz (21.060 MHz: QRP activiteitscentrum)
12m: 24.905 - 24.915 MHz (24.906MHz: QRP activiteitscentrum)
10m: 28.060 - 28.070 MHz (28.060MHz: QRP activiteitscentrum)
6m: 50.090  - 50.100 MHz
2m: 144.100  - 144.110 MHz
       

Uitwisseling

Een kwalificerend contact dient minstens een uitwisseling van de volgende gegevens te bevatten, m.a.w. elk station dient al deze gegevens te zenden:

roeptekens van beide stations
On-air naam of bijnaam (nickname)
QTH - stad, plaats of dorp OF Maidenhead 1° by 2° "Square Locator" als boven
      beschreven; portable stations dienen hun "Grid Locator" te sturen
Signaal rapport - bij voorkeur als RST
 

Logs

Logs dienen te worden gestuurd aan de activiteitenmanager via email (SL(at) eucw.org) voor de achtste dag van de maand volgend op de betreffende activiteitsperiode. Logs die te laat worden ingediend worden zonder uitzondering geweigerd.

Logs kunnen voor elke activiteitsperiode worden ingediend. Er zijn in totaal twaalf (12) activiteitsperiodes die elk een kalendermaand duren. Alle tijden zijn in UTC.

Elk log dient de volgende informatie te bevatten:

activiteitsperiode (kalendermaand)
gebruikte roepteken
operator zijn naam en email
totaal aantal gemaakte contacten
vermelding van elk individueel contact
     Waarbij elk individueel contact het volgende moet omvatten:
datum en tijd, bij voorkeur met "on" en "off"
band
gecontacteerde station
Signaal rapport verstuurd en ontvangen
ontvangen naam van de operator van het gecontacteerde station
ontvangen QTH van de operator van het gecontacteerde station EN de Maidenhead
     1° bij 2° Grid Square als vier karakter referentie als ontvangen

Daarbij mogen logs algemeen commentaar bevatten en elk individueel contact mag het clublidmaatschap van de operator van het gecontacteerde station bevatten.

Logs moeten elektronisch worden verstuurd, alleen het ADI of ADIF formaat wordt geaccepteerd. Controleer het log voor het versturen of alle benodigde informatie aanwezig is. Logs die niet compleet zijn kunnen geweigerd worden.

Logs in ADIF formaat worden bij voorkeur gegenereerd met de FISTS log convertor, die men gratis van de FISTS internet pagina kan downloaden. Deze tool, geschreven en onderhouden door Graham, G3ZOD, is speciaal voor deze activiteit aangepast, en is het aanbevolen tool om aan deze activiteit deel te nemen.

 

Robert, DM4RW

Privacy Policy